ДОКУМЕНТИ
  Информация

  Правила за дейността в условията на Ковид 19

  Бюджет 2021

  Финансов отчет към 31.03.2020

  Финансов отчет към 30.06.2020

  Организация на учебния ден (I и II групи
) - 2024

  Организация на учебния ден - (III и IV групи) - 2024

  Етичен кодекс
 

  Правилник за дейността - 2017/2018 г.


  Анекс 1 към Правилник за дейността - 2019

  Анекс 1 към Правилник за дейността - 2020

  Анекс 2 към Правилник за дейността - 2020

  Анекс 1 към Правилник за дейността - 2021

  Анекс 2 към Правилник за дейността  - 2021

  Анекс 1 към Правилник за дейността  - 2022

  Анекс 1 към Правилник за дейността  - 2023

  Правилник за вътрешния трудов ред  - 2021/2022

 
 
Годишен комплексен план за учебната 2023/2024

  План за квалификационната дейност - 2023/2024

  План за контролната дейност - 2023/2024

  Заповед за работата на комисията по БДП - 2023/2024

  План за обучението по БДП - 2023/2024

  План за работа с родителите - 2023/2024


  Стратегия за развитие за периода 2020 - 2024

  Отчет за изпълнение на стратегията за периода 2016 - 2020

  План за действие при изпълнение на Стратегия

  Програмна система 2021 - същност и основни характeристики

  Длъжностна характеристика - учител
  
  Длъжностна характеристика - старши учител


  Издаване удостоверение за завършена ППГ