ДОКУМЕНТИ
  Организация на учебния ден - I и II групи

  Организация на учебния ден - III и IV подготвителни групи

  Етичен кодекс
 

  Правилник за дейността - 2017/2018 г.


  Правилник за безопасни условия на труда - 2016/2017 г.  
 
  Правилник за вътрешният трудов ред - 2016/2017 г.


 
 
Годишен комплексен план за учебната 2018/2019 г.

  План за квалификационната дейност - 2018/2019 г.

  План за контролната дейност - 2018/2019 г.

  План за работата на комисията по БДП - 2017/2018 г.

  План за работа с родителите - 2018/2019 г.


 
Стратегия за развитие за периода 2016 - 2020 година

  План за действие при изпълнение на Стратегия

  Програмна система - същност и основни характeристики