ЗА НАС
     ИСТОРИЯ
    Детската градина е създадена през 1961 г. и носи името „Вечвой”.  По-късно е преименувана в „Здравец”.
    През 1997 г. при обединение на всички градини в една тя се преименува на ЦДГ ”Радост” - централна градина с 3 групи и два филиала с 3 групи. През 2000 г. единия филиал с една група е закрит.
    През 2011 г. детската градина се мести в реновирана сграда с шест групи.

    Нa 14.09.2011 год. с тържествен водосвет отвори врати обновената сграда на детска градина "Радост" в гр. Елена.
    Детското заведение е с капацитет 168 места. Към момeнта на откриването се посещава от 151 деца, разпределени в шест възрастови групи.
    За децата се грижи персонал от 26 човека: 13 педагогически и 13 непедагогически.

     І. МИСИЯ
     Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение  осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал,възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение; поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; формиране на децата като личности на 21 век - личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на ДГ ”Радост” в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. Превръщане на детското заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.
Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.
   Мисията на  ДГ „РАДОСТ” - гр. Елена
е:
  • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
  • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
  • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
  • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

     ІІ. ВИЗИЯ
     В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:
     - осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст;
     - съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимо-действие;
     - гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата;

Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия на детска градина „Радост”:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

    ІІІ. ЦЕЛ
    Изграждане на хуманна, функционална, позитивна и иновационна образователна среда за достъп и равен шанс  и достъп до свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца.
Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.
  
   Подцели:
   1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина за повишаване качеството на работа в цялата градина - ориентация към успех.
   2. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности,адресирани към индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работна поле за изява).
   3. Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда,за стимулиране адекватна реакция на успехите, неуспехите и др.
   4. Интегриране на децата със специални образователни потребности и    на „нестандартните" деца.
   5. Активизиране работата на родителскта общност.